01.02.00 – භෞතික රාශි හා ඒකක

0
1381

භෞතික රාශි

  • පද්ධතියක් සතු යම් ගුණාංගයක් ඍජුවම හෝ වක්‍රාකාරව හෝ මැනිය හැකි නම් එම ගුණාංගය භෞතික රාශියක් ලෙස හැඳින්වේ.
  • සෑම විටම භෞතික රාශියකට විශාලත්වක් පවති බොහෝ විට එයට ඒකකයක්ද පවතී.
  • ඇතැම් විට දිශාවක්ද පවතී.
  • මේ අනුව  කොටස් 3 කට බෙදිය හැක.

දෛශික රාශි

  1. විශාලත්වයක් ඒකකයක් හා දිශාවක් පවතින දෛශික ආකලන නියමය පිළිපදින භෞතික රාශි

උදා:බලය, ප්‍රවේගය, ත්වරණය

අදිශ රාශි

  1. විශාලත්වයක් හා ඒකකයක් පමණක් පවතින භෞතික රාශි

උදා:දුර වේගය, කාලය, ශක්තිය

  1. විශාලත්වයක්  පමණක් පවතින භෞතික රාශි

උදා:වර්තනාංකය, කාර්යක්ෂමතාව, ඝර්ෂණ සංගුණකය

මූලික භෞතික රාශි

මූලික රාශියසම්මත ඒකකයසම්මත සංකේතය
ස්කන්ධයකිලෝ ග්‍රෑම්kg
දිගමීටරය m
කාලයතත්පරයs
තාප ගතික උෂ්ණත්වයකෙල්වින්K
විද්‍යුත් ධාරාවඇම්පියර්A
ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයමවුලmol
දීප්ත තීව්‍රතාවකැන්ඩෙලාCd

පරිපූරක රාශින්

  • තල කෝණය –  රේඩියන(rad)
  • ඝන කෝණය  – ස්ට’රේඩියන(sr)

ව්‍යුත්පන්න රාශීන්ගේ ඒකක

භෞතික රාශියලැබෙන ආකාරයඒකක
වේගයදුර/කාලයm s-1
ප්‍රවේගය               විස්ථාපනය/කාලයm s-1
ත්වරණයප්‍රවේග වෙනස/කාලයm s-2
ගම්‍යතාවයස්කන්ධය × ප්‍රවේගයkg m s-1
බලය     ස්කන්ධය × ත්වරණයkg m s-2
කාර්යයබලය × විස්ථාපනයkg m2 s-2
ශක්තිය කරන ලද කාර්යය ප්‍රමාණයkg m2 s-2
ක්ෂමතාව             කාර්යය/කාලයkg m2 s-3
වර්ගඵලයදිග × පළලm2
පරිමාව දිග × පළල × උසm3
පීඩනයඅභිලම්භ බලය/වර්ගඵලයkg m-1 s-2
ඝනත්වයස්කන්ධය/පරිමාවkg m-3
කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාව/ප්‍රදාන ක්ෂමතාවඒකක නැත
සාපේක්ෂ ඝනත්වයවස්තුවේ ඝනත්වය/ජලයේ ඝනත්වයඒකක නැත
වර්තනාංකයරික්තයේදී ආලෝකයේ ප්‍රවේගය/කිසියම් මාධයකදී ආලෝකයේ ප්‍රවේගයඒකක නැත

විශේෂ නම් සහිත ව්‍යුත්පන්න ඒකක

රාශියS.I. ඒකකයසංකේතය
බලයනිව්ටන්N
ශක්තියජූලයJ
ජවයවොටයW
පීඩනයපැස්කලයPa
සංඛ්‍යාතයහර්ට්ස්Hz
ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටමඩෙසිබෙල්dB
චුම්බක ස්‍රාව ඝණත්වයටෙස්ලාවT
චුම්බක ස්‍රාවයවේබරයWb
ප්‍රතිරෝධයඕමයΩ
විද්‍යුත් ආරෝපනයකූලෝමයC
ධාරිතාවෆැරඩයF
සක්‍රීයතාවයබෙකරල්Bq

Results

#1. N=No e-λ tසමීකරණයේ N හා No යනු පරමාණුක න්‍යෂ්ටි සංඛ්‍යාවන් වන අතර t යනු කාලයයි. 𝞴හි මාන සමාන වන්නේ,

#2. ඇදි තන්තුවක ස්ථාවර තරංග සංඛ්‍යාතය f=P/2l √(T/m) සමීකරණය මගින් ලබා දෙයි. මෙහි T යනු ආතතිය ද, l - තන්තුවේ දිග ද, P - පුඩු ගණන ද නිරූපණය කරයි නම් m හි මාන වන්නේ,

#3. පීඩනය පරිමාවෙන් ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන රාශියේ මාන වලට සමාන වන්නේ පහත සඳහන් කුමන රාශියක මාන ද?

#4. පහත සඳහන් ඒවායින් SI ඒකකයක් නො වන්නේ,

#5. දී ඇති A, B, C අවස්ථා තුනෙන් ඒකක නිවැරදිව ලියා ඇති අවස්ථාව/අවස්ථා වන්නේ,

A. mm s-1
B. mm/s
C. mm. s-1

#6. පහත ඒවායින් මාන නොමැති රාශිය/රාශීන් වන්නේ, a. සාපේක්ෂ ඝනත්වය b. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය c. ඝර්ෂණ සංගුණකය

#7. වාහනයක් ගමන් කල දුර S හා ගත වූ කාලය t අතර සම්බන්ධය දක්වන සමීකරණය S= At2 (1 + 1/2 Bt) වේ. මෙහි A හා B වල මාන පිළිවෙළින්,

#8. ප්‍රධාන පරිමාණයේ මිලි මීටර කොටස් 24 සමාන කොටස් 25 ට බෙදීමෙන් සාදා ඇති වර්නියර් පරිමාණයකින් පැත්තක දිග 12mm වන ඝනකයක පැති මැන එහි පරිමාව ගණනය කිරීමේ දී සිදු වන ප්‍රතිශත දෝශය වන්නේ, (ගුණ කිරීමේ දී භාගික දෝෂය එකතු වේ.)

#9. පරීක්ෂකයා මත රඳා පවතින දෝෂය වන්නේ,

#10. මීටර් රූල භාවිතයෙන් ලබාගත් අගයක් 40.0 cm ලෙස වුවත් පසුව එහි පරිමාණය වැරදි ලෙස සලකුණු කර ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. එහි සත්‍යය අගය 39.7 cm වුණි නම් සිදුවී ඇති දෝෂය,

#11. ඇදි තන්තුවක් ඔස්සේ තීර්යක් තරංග වේගය v පහත සමීකරණය ලබා දෙයි. v=CTxmy+ 1/2 kT2 වේ. T යනු තන්තුවේ ආතතිය ද m යනු ඒකක දිගක ස්කන්ධය ද වේ. C යනු මාන රහිත නියතයක් වන අතර k යනු මාන සහිත නියතයකි. x හා y හි අගයන් වන්නේ,

#12. මේ අතරින් දෛශික රාශිය කුමක්ද ?

#13. පහත ඒවායින් අදිශ රාශියක් වන්නේ ,

finish

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.