12.02.07-කලාප සටහන්

0
197

කලාප සටහන්

 • කිසියම් ප්‍රබේධයක් විවිධ කලාප සමතුලිතතා ලබාදෙන්නා වූ වින්‍යාස සාරාංශ ගත කරගනිමින් නිර්මාණය කරනු ලබන ප්‍රස්තාරික සටහන් විශේෂය කලාප සටහන් නම් වේ.
 • ඒක සංරචකමය පද්ධතියක් සඳහා කලාප රූප සටහන පහත පරිදි වේ.
 • TB වක්‍රය :- විවිධ පීඩනයන්ට අදාල ද්‍රවාංකය විචලනය
 • TC වක්‍රය:- විවිධ පීඩනයන්ට අදාල තාපාංකය විචලනය
 • AT වක්‍රය:- ඌරධවපාතනය සිදුවන උෂ්ණත්ව පීඩන දැක්වෙන වක්‍රය
 • T :-ත්‍රික ලක්ෂය(කලාප තුනම එකවිට සමතුලිතතාවයේ පවතින අවස්තාව)
 • C :-අවධි ලක්ෂය(පීඩනය වැඩි කිරීමෙන් පමණක් වායුවක් ද්‍රවයක් බවට පත් කල හැකි අවම උෂ්ණත්වය)

ජලය සඳහා කලාප රූප සටහන් ඇඳීම

 • T:- ත්‍රික ලක්ෂය
  • 611 Pa පහල පීඩනයකදී හා 0.01°C උෂ්ණත්වයකදී එලඹේ.
 • C:- අවධි ලක්ෂය
  • අවධි උෂ්ණත්වය 374°C වන අතර අවධි පීඩනය 201 kPa වේ.

ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන්නේ මෙතනටයි.

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.