12.03.02 – ජලයේ අයනීකරණය

0
188

02. ජලය අයනීකරණය

  • මේ දක්වා අප විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයන්හි සංශුද්ධ ජලය අයන බවට විඝටනය විමක් සඳහන් කර නොමත.
  • H2O අණුවක වන O-H බන්ධන විෂම විච්චේදන විඝටනයට භාජනය වී ජනිත වන ජලීය H+ හා ජලීය OH¯ අයන හේතුවෙන් ජලයට විද්‍යුත් සන්නායකයකතාවයක් පවති.
  • සංශුද්ධ ජලයේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකින් භාගිකව සිදුවන්නාවු මෙම සංසිද්දිය ජලීය අයණීකරනය වේ.

ජලයේ අයනික ගුණිතය

  • සංශුද්ධ ජලයෙහි අයණීකරන ක්‍ක්‍රියාවලිය සලකමු.
  • සමතුලිතතා නියමය යෙදීමෙන්
  • ජලයේ අයණීකරන ප්‍රතිශතය සම්මත උෂ්ණත්වයේදී 10-7  කට ආසන්න ඉතා කුඩා අගයක් බව සොයාගෙන ඇත.මෙම දත්ත වලට අනුව අයණීකරනය හේතුවෙන් H2O (l)  හි සිදුවන සාන්ද්‍රණ අඩුවීම නොගෙනිය යුතු තරම් කුඩා බවත් එනයින් සමස්ත ක්‍රියාවලිය පුරාම [H2O(l)] නියතව පවතින බවත්ය.

යැයි සැලකූ විට ජලයේ අයනික ගුණිතය

25°C  යන සම්මත උෂ්ණත්වයේදී සංශුද්ධ ජලය අයනීකරණයෙන් ජනිතවන

වන බව සොයාගෙන ඇත.

Kw හි සංඛ්‍යාත්මක අගය උෂ්ණත්වයත් සමග විචලනය

ආම්ලික/භෂ්මික/ උදාසීන ජලීය ද්‍රාවණ

ආම්ලික[ H+(aq) ]     >    [ OH¯(aq)]
භාෂ්මික[ H+(aq) ]     =   [ OH¯(aq)]
උදාසීන[ H+(aq) ]     <   [ OH¯(aq)]

ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන්නේ මෙතනටයි.

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.