02.02.01- බල වල සම්ප්‍රයුක්තය

0
2925
  • බල දෙකක් හෝ සමූහයක් විසින් සිදුකරන ක්‍රියා, සිදු කළ හැකි තනි බලය, එම බල සමූහයේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය නම් වේ.
  • බල වල සම්ප්‍රයුක්තය සෙවීම ඕනෑම දර්ශකයක සම්ප්‍රයුක්තය සොයන ආකාරයටම කළ හැක.

ක්‍රියා රේඛාව සෙවීම

  • බල පද්ධතියක් කිසියම් අක්ෂයක් වටා ඇති කරනු ලබන ඝූර්ණයන්ගේ වීජ ඓක්‍යය එම බල පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය එම අක්ෂය වටා ඇති කරනු ලබන ඝූර්ණයට සමාන විය යුතුය. 
  1. ඝූර්ණය සලකා බලන අක්ෂය  ලකුණු කරන්න‍.
  2. එම අක්ෂය වටා වාමාවර්ත හා දක්ෂිණාවර්ත ඝූර්ණ සොයාගන්න.
  3. බලවල සම්ප්‍රයුක්තය සොයාගන්න.
  4. සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියා රේඛාව සොයාගන්න.
  • එකම දිශාවට පවතින බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තය ගැනීමේදී බල දෙක එකතු කරයි.
  • ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට පවතින බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තය ගැනීමේදී බල දෙකෙහි අන්තරය සලකයි. 

ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන්නේ මෙතනටයි.

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.