2.6 – වෘත්ත චලිතය හා භ්‍රමණ චලිතය

1
3292

වෘත්ත චලිතය (කෝණාකාර චලිතය)

  • v වේගයකින් අරය r වූ වෘත්තයක ගමන් කරන අංශුවක් සලකමු.
  • වෘත්තයේ ස්පර්ශීය දිශාවට ප්‍රවේගය ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය වේ.
  • ස්පර්ශීය වේගය කාලයත් සමග වෙනස් වේ නම් එම ස්පර්ශීය දිශාවට ත්වරණයක් පවතී එය ස්පර්ශීය ත්වරණය වේ.

කෝණික විස්ථාපනය

  • කේන්ද්‍රයේ සිට තෝරාගත් කාලයකදී කෝණික වෙනස්වීම කෝණික විස්ථාපනය යි.

රේඩියනය අර්ථ දැක්වීම

  • වෘත්තයක පරිධියේ එහි අරයට සමාන චාප කොටසක් කේන්ද්‍රයේ ආපාතනය කරන කෝණය වෙයි.

ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන්නේ මෙතනටයි.

අදහස් 1යි.

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.