ආවර්ථිතා වගුව සහ ආවර්තීය නැඹුරුතා

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.03.02 – ආවර්ථිතා වගුව සහ ආවර්තීය නැඹුරුතා

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන ආවර්ථිතා වගුවේ ගොඩනැගීම සහ ආව‍ර්ථීය විචලන පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.