ක්වොන්ටම් අංක

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.02.04 – ක්වොන්ටම් අංක

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන ක්වොන්ටම් අංක පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.