පදාර්ථය පිළිබද පරමාණුක වාදය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.01.03 – උපපරමාණුක අංශු(ධණ කිරණය සහ නියුට්‍රෝනය)

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමෙහි ඇතුලත් වන උපපරමාණුක අංශු වන ප්‍රෝටෝනය සහ නියුට්‍රෝනය පිලිබදව අන්තර්ගත වේ.

01.01.02 – උපපරමාණුක අංශු(ඉලෙක්ට්‍රෝනය)

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන උපපරමාණුක අංශුවක් වන ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිලිබදව අන්තර්ගත වේ.

01.01.01 – පදාර්ථය පිළිබද පරමාණුක වාදය

පදාර්ථය පිලිබදව ඉදිරිපත් වූ වාදයන් සහ පරමාණුව පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.