තාත්වික වායු සදහා පරිපූර්ණ වායූ සමීකරණය සංශෝධනය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

04.04.00 – තාත්වික වායු සදහා පරිපූර්ණ වායූ සමීකරණය සංශෝධනය

තාත්වික වායු සහ පරිපූර්ණ වායු අතර වෙනස්කම් පැහැදිලි කරමින් තාත්වික වායු සඳහා පරිපූර්ණ වායු සමීකරණයෙහි සංශෝධන ඇතුළත් කරන ආකාරය මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.