පදාර්ථයේ අවස්ථා තුනෙහි හැදින්වීම

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

04.01.00 – පදාර්ථයේ අවස්ථා තුනෙහි හැදින්වීම

පදාර්ථයේ අවස්ථා තුනෙහි අංශු සැකැස්ම හා ඒවාගේ දර්ශීය ලක්ෂණ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.