වායු පිළිබඳ චාලක අණුක වාදය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

04.03.00 – වායු පිළිබඳ චාලක අණුක වාදය

මෙහිදී වායු වල චාලක රසායනය ට අදාළව චාලක අණුක වාද සමීකරණය, වේග විශ්ලේෂණය හා මැක්ස්වෙල් බෝල්ට්ස්මාන් ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.