කාබනික සංයොග IUPAC නාමකරණය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

07.02.01 – කාබනික සංයොග IUPAC නාමකරණය

කාබනික සංයෝග නාමකරණය පිළිබඳ IUPAC(International Union Of Pure And Applied Chemistry) නාමකරණය පිළිබඳ මෙහිදී හදාරනු ලැබේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.