11. චාලක රසායනය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

11.04.00 – අර්ධ ජීව කාලය / අර්ධ ආයු කාලය. ( t ½)

උසස් පෙල රසායන විද්‍යාව යටතේ ඇති අර්ධ ආයු කාලය හා ප්‍රතික්‍රියවක පෙල හා පෙල ආශ්‍රිත ප්‍රස්ථාර ආදිය මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.