12. සමතුලිතතාවය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

12.05 – ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය (Ksp)

අවශ්‍යතා 3 ක් සම්පූරණ කරන ලද ස්වරූපයේ රසායනික ප්‍රභේදයක සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ලක්ෂණ පිළිබඳ විචල්‍යකි.

12.04 – pH ප්‍රස්තාර හා අනුමාපන

1.අම්ල - භෂ්ම අනුමාපන 2.pH ප්‍රස්ථාර ඇඳීමේදි නිර්ණය කළ යුතු ප්‍රධාන pH අගයන් 3.na2co3/nahco3 paddhathi 4.දර්ශක 5.දර්ශක වල pH පරාසය

12.03.09- ස්වාරක්ෂක ද්‍රාවණ හැදින්වීම

1.දුබල අම්ලයක් හා එහි සංයුග්මක භෂ්මය සහිත පද්ධති(CH3COOH / CH3COO-Na+ ) 2.දුබල භෂ්මයක් හා එහි සංයුග්මක අම්ලය සහිත පද්ධති ( NH3 (aq) / NH4Cl (aq)) 3.ස්වාරක්ෂක ධාරිතාවය

12.03.08- ලවණ

1. ලවණයක් ජලය සමඟ අනිතර් ක්‍රියා කළ හැකි ආකාර 2.ප්‍රබල අම්ල - ප්‍රභල භෂ්ම ලවන 3.ප්‍රභල අම්ල - දුබල භෂ්ම ලවණ 4.දුබල අම්ල - ප්‍රභල භෂ්ම ලවණ 5.දුබල අම්ල - දුබල භෂ්ම ලවණ

12.03.06-දුබල භෂ්ම

1.හැඳින්වීම 2.භාෂ්මික විඝටන නියතය(Kb) 3.දුබල භෂ්ම සඳහා ඔස්වල්ඩ්ගේ තනුකකරණ නියමය 4.දුබල භෂ්ම ද්‍රාවණයක pOH අගය 5.දුබල භෂ්ම වල විඝටනය සඳහා හෙන්ඩර්සන් සමීකරණය 6. සමකතා ලක්ෂයේ pOH අගය ගණනය කිරීම

12.03.05 – දුබල අම්ල

1.හැඳින්වීම 2.ආම්ලික විඝටන නියතය (Ka) 3.දුබල අම්ල සඳහා ඔස්වල්ඩ්ගේ තනුකකරණ නියමය 4.දුබල අම්ල ද්‍රාවණයක pH අගය 5.දුබල අම්ල විඝටනය සඳහා හෙන්ඩර්සන් සමීකරණය 6

12.03.03-pH පරිමාණය හා Ka,Kb,Kw සම්බන්ධය

1. pH අගය 2. pOH අගය 3. pKw අගය 4. pH , pOH, pKw අතර සම්බන්ධතවය

12.03.02 – ජලයේ අයනීකරණය

01. ජලය අයනීකරණය 02Kw හි සංඛ්‍යාත්මක අගය උෂ්ණත්වයත් සමග විචලනය
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.