ආලෝකය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

03.11 – ප්‍රකාශ උපකරණ

භෞතික විද්‍යාව දෝලන හා තරංග කොටසට අදාල ප්‍රකාශ උපකරණ කොටස මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.

03.10 – දෘශ්ටි දෝෂ හා පිළියම්

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාවට අදාළ ඇස කොටස මෙයින් ආවරණය කෙරේ.

03.09.05 – කාච

කාච වර්ගීකරණය සහ කාච සම්බන්ද කිරණ සටහන් සිද්ධාන්ත.

03.09.04 – වර්ණාවලිමානය

වර්ණාවලිමානය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රයෝගික භාවිතය.

03.09.03 – ප්‍රිස්ම වල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

මෙම පාඩම තුල ප්‍රිස්ම වල ප්‍රායෝගික පරික්ශන කීපයක් විස්තරාත්මකව ඇතුලත් කර ඇත.

03.09.02 – ප්‍රිස්ම හා චල අණ්වීක්ෂය භාවිතයෙන් වීදුරුවල වර්තනාංකය සෙවීම

මෙම පාඩම තුල චල අණ්වීක්ෂය භාවිතයෙන් වීදුරුවල වර්තනාංකය සෙවීමේ පරීක්ශනය වඩා විස්තරාත්මකව ඇතුලත් කර ඇති අතර ආලෝකය පාඩමේ එන විශේශම පාඩම් කොටසක් වන ප්‍රිස්ම හා ඒවායේ භාවිත වඩා සවිස්තරාත්මකව ඇතුලත් කර ඇත්.

03.09.01- ආලෝක වර්තනය

මෙම පාඩම තුල ආලෝක වර්තනය, වර්තනාංකය, සාපේක්ශ හා නිරපේක්ශ වර්ත්නාංකය පිළිබදව සවිස්තරාත්මකව ඇතුලත් කර ඇත.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.