තරංග වල ගුණ

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

3.3- තරංග වල ගුණ

උසස් පෙල භෞතික විද්‍යාව විශයෙහි දෝලන හා තරංග පාඩම යටතේ ඇති තරංග වල ගුණ පිළිබදව මෙහිදී පැහැදිලි කරයි
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.