විද්‍යුත් චුම්බක තරංග

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

03.08.00 – විද්‍යුත් චුම්බක තරංග

එදිනෙදා ජීවිතයේදී විද්‍යුත් චුම්භක තරග වල භාවිතය ඉතා වැදගත් වේ. එම තරංග වර්ග හා ඒ පිලිබඳ අධ්‍යනයක් මෙම කොටසේදී සිදු කරයි.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.