විවිධ ආකාරයේ තරංග චලිත හා ඒවායේ භාවිතය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

03.04.00 – තන්තුවල හා දඬුවල කම්පන විධි

උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ භෞතික විද්‍යාව විෂයයෙහි ශ්‍රී ඇතුලත් තන්තු වල හා දඬු වල කම්පන පිළිබඳ මෙම පාඩම් කොටසෙන් කතා කරයි

03.02.00 – තරංග චලිතය හා ඒවායේ භාවිතය

ප්‍රබවයක් මගින් මාධ්‍යයේ අංශු කැලඹීමෙන් හට ගන්නා යාන්ත්‍රික තරංග ආකාර දෙක වන තීර්යයක් තරංග හා අන්වායාම තරංග පිලිබඳව මෙම කොටසේදී අධ්‍යනය කරයි.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.