05. ගුරුත්වකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

05.02.02-වියෝග ප්‍රවේගය

පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මිදීම සදහා වස්තුවකට දිය යුතු අවම ප්‍රවේගය වියෝග ප්‍රවේගය හෙවත් වියෝවීමේ ප්‍රවේගය ලෙස හැදින්වේ.

05.02.02-පෘථිවි චන්ද්‍රිකා

චන්ද්‍රිකාවල චලිතය,ශක්තිය ආදිය පිලිබඳව මෙහිදි හදාරනු ලබේ...

05.01.00 – නිව්ටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය

මෙම කොටසේදී නිව්ටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය හා ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය පිළිබද අධ්‍යනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.