07.01.01.ආරෝපණයක් මත චුම්භක බලය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

07.01.01 – ආරෝපණයක් මත චුම්භක බලය

චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක චලනය වන ආරෝපණයක් මත බල ඇති වන ආකාරය, එවැනි ආරෝපණයක පථය, චුම්භක ධ්‍රැව අතර ඇතිවන බලවල ස්වභාවය පිලිබදව සාකච්චා කිරීම මෙන්ම ඒ ආශ්‍රිත ගණිතමය ප්‍රකාශන ලබා ගැනීම සිදු කරයි.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.