09. ඔක්සිජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

09.03.00 – කාබොක්සිලික් අම්ල, එස්ටර, අම්ල හේලයිඩ හා ඒමයිඩ

ඔක්සිජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග පාඩමේ කාබොක්සලික් අම්ල හා එහි ව්‍යුත්පන්න වන එස්ටර අම්ල හේලයිඩ හා ඒමයිඩ. පිලිබඳ සම්පුර්ණ විස්තරයක් මෙහි අඩංගු වේ

09.02.00 – ඇල්ඩිහයිඩ , කීටෝන

ඔක්සිජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග පාඩමේ ඇල්ඩිහයිඩ හා කීටෝන පිලිබඳ සම්පුර්ණ විස්තරයක් මෙහි අඩංගු වේ

09.01.00 – ඇල්කොහොල , ෆීනෝල්, ඊතර්

ඔක්සිජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග පාඩමේ ඇල්කොහොල ෆීනෝල් හා ඊතර පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මෙහි අඩංගු වේ
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.