01. පරමාණුක ව්‍යුහය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.03.02 – ආවර්තිතා වගුව සහ ආවර්තීය නැඹුරුතා

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන ආවර්ථිතා වගුවේ ගොඩනැගීම සහ ආව‍ර්ථීය විචලන පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.

01.03.01 – ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස කොටස සහ ඇනායන හා කැටායන වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලිවීම මෙම කොටසෙහි අන්තර්ගත වේ.

01.02.04 – ක්වොන්ටම් අංක

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන ක්වොන්ටම් අංක පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.

01.02.03 – පරමාණුවේ ශක්ති මට්ටම්

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන ශක්තිය අනුව පරමාණුව ශක්ති මට්ටම් වලට බෙදීම පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ

01.02.02 – පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝනික ශක්ති මට්ටම්

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝනික ශක්ති මට්ටම් සහ එසේ පවතින බවට අදාළ සාක්ශි මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.

01.02.01 – තරංග වල ගුණ සහ විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ අන්තර්ගත වන තරංග වල ගුණ සහ විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.

01.01.05 – පරමාණුක ආකෘති

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන විවිධ විද්වතුන් විසින් පරමාණුව පිලිබදව ඉදිරිපත් කරන ලද පරමාණුක ආකෘති මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.

01.01.04- විකිරණශීලීතාවය සහ සමස්ථානික

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන විකිරණශීලීතාවය සහ සමස්ථානික පිලිබදව මෙම කොටසෙහි අන්තර්ගත වේ.

01.01.03 – උපපරමාණුක අංශු(ධණ කිරණය සහ නියුට්‍රෝනය)

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමෙහි ඇතුලත් වන උපපරමාණුක අංශු වන ප්‍රෝටෝනය සහ නියුට්‍රෝනය පිලිබදව අන්තර්ගත වේ.

01.01.02 – උපපරමාණුක අංශු(ඉලෙක්ට්‍රෝනය)

පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඇතුලත් වන උපපරමාණුක අංශුවක් වන ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිලිබදව අන්තර්ගත වේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.