02. ව්‍යූහය හා බන්ධන

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.01.02 – අයනික බන්ධන

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න.   විද්‍යුත් සෘණතාවය අසමාන පරමාණු 2ක් අතර සහසංයුජ බන්ධන සෑදීමේදි විද්‍යුත් සෘණතාවය වැඩි පරමාණුව මඟින් බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය තමා දෙසට වඩාත් ප්‍රභලව...

02.01.03 – ධ්‍රැවණශීලතාවය

ධ්‍රැවණශීලතාවය , එයට බලපාන සාධක සහ එහි වැදගත්කම පිළිබදව මෙයින් අධ්‍යනය කෙරේ .

02.04.00 – ද්විතීක අන්තර් ක්‍රියා

මෙම කොටසේන් වැන්ඩවාල්ස් ආකර්ෂණ බල, H බන්ධන, වැනි දිවීතීක අන්තර්ක්‍රියා ගැන සකච්ඡා කෙරේ

02.03.02 – මුහුම්කරණය

මෙම කොටසෙන් ව්‍යූහ හා බන්ධන ඒකකය ඇති ඉතාම වැදගත් සංකල්පයන් වන මුහුම්කරණය හා ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය ගැන සාකච්චා කෙරේ.

02.03.01 – සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය (VSEPR වාදය)

අණුවල හැඩ හඳුනා ගැනීමට බාවිතා කරන සංකල්පයක් වන සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය (VSEPR වාදය) ගැන මෙහිඳී සාකච්ඡා කෙරේ.

02.02.02 – සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යූහ

ව්‍යූහ හා බන්ධන ඒකකය යටතේ එන ඉතාම වැදගත් කොටසක් වන සම්ප්‍රයුක්තතාවය,සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යූහ හා ඒවා ගොඩනැගීම ගැන සාකච්ඡා කෙරේ.

02.02.01 – ලුවිස් ව්‍යූහ

මෙම කොටස මඟින් පියවරෙන් පියවර ලුවිස් තිත් ව්‍යූහ නිර්මාණය කිරීම ගැන සාකච්ඡා කෙරේ.

02.01.04 – ලෝහක බන්ධන

මෙම කොටසෙන් ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා යටතේ ලෝහක බන්ධන හා ඒවායේ ගුණ ගැන සාකච්ඡා කෙරේ.

02.01.01 – සහසංයුජ බන්ධන

මෙම කොටසෙන් ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා යටතේ සහසංයුජ හා දායක බන්ධන යන බන්ධන ආකාර ගැන සාකච්ඡා කෙරේ.

02.00.00 – ව්‍යූහය හා බන්ධන

රසායන විද්‍යාවේ දෙවන පාඩම වන ව්‍යූහ හා බන්ධන පාඩමට ප්‍රවේශයක් මෙම කොටසෙන් ලබාදේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.