03. රසායනික ගණනය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

03.03.02 – මවුලය හා මවුලික ස්කන්ධය

මෙම කොටස තුළ දී මවුලය හා මවුලික ස්කන්ධය පිළිබඳව සිද්ධාන්ත සහ ගැටළු විසඳීම අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.05.01 – සෝදිසි ක්‍රමයෙන් රසායනික සමීකරණ තුලනය කිරීම

මෙම කොටස තුළ දී සෝදිසි ක්‍රමයට රසායනික සමීකරණ තුලිත කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.08.01 – අම්ල – භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා පදනම් වූ ගණනය කිරීම්

මෙම කොටස තුළ දී අම්ල - භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා පදනම් වූ ගණනය කිරීම්වි අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.08.02.I – රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියා මත පදනම් වූ ගණනය කිරීම්

මෙම කොටස තුළ දී රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියා මත පදනම් වූ ගණනය කිරීම්පි ළිබඳව ගැටළු විසඳීම අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.08.02.II – රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියා මත පදනම් වූ ගණනය කිරීම්

මෙම කොටස තුළ දී රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියා මත පදනම් වූ ගණනය කිරීම්පි ළිබඳව ගැටළු විසඳීම අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.05.02 – රෙඩොක්ස් ක්‍රමයට රසායනික සමීකරණ තුලිත කිරීම

මෙම කොටස තුළ දී රෙඩොක්ස් ක්‍රමයට රසායනික සමීකරණ තුලිත කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.04.01 – රසායනික සූත්‍ර භාවිතයෙන් කෙරෙන රසායනික ගණනය

මෙම කොටස තුළ දී රසායනික සූත්‍රයක අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සෙවීම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.02.00 – අකාබනික සංයෝග වල නාමකරණය

මෙම කොටස අකාබනික සංයෝග වල නාමකරණය තුළ දී පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.08.03 – ස්කන්ධමිතික ක්‍රමය

මෙම කොටස තුළ දී ස්කන්ධමිතික ක්‍රමය පිළිබඳව සිද්ධාන්ත සහ ගැටළු විසඳීම අධ්‍යයනය කෙරේ.

03.06.00 – මිශ්‍රණයක අඩංගු ද්‍රව්‍ය සංයුතිය

මෙම කොටස තුළ දී මිශ්‍රණයක අඩංගු ද්‍රව්‍යක සංයුතිය ප්‍රකාශකරන ආකාර පිළිබදව අධ්‍යයනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.