05. ශක්ති විද්‍යාව

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

05.03.02 එන්ට්‍රොපිය (S)

පද්ධතියක අඩංගු අංශු වල අංශු වල අහඹු චලනය හැකියාව හෙවත් පද්ධතියේ අහඹුතාවය පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

05.03.01 ගිබ්ස් ශක්තිය (G)

පද්ධතියක් සතු ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයක් සඳහා භාවිත කළ හැකි ගිබ්ස් ශක්තිය පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

05.02.02 අයනික සංයෝග වල උත්පාදන එන්තැල්පිය

අයනික සංයෝග වල උත්පාදන එන්තැල්පිය නිර්ණය හා ඊට අදාළ එන්තැල්පි විපර්යාස පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

05.02.01 සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාස

එන්තැල්පි විපර්යාස හැඳින්වීම හා හෙස් නියමය පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

05.01.02 තාප ධාරිතාව සහ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව

තාප විපර්යාස නිමානය සඳහා වන තාප ධාරිතා සහ විශිෂ්ට තාප ධාරිතා පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

05.01.01 ශක්ති විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප

ශක්ති විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප අර්ථ දැක්විම. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල දී සිදුවන තාප ශක්ති හුවමාරුව පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.