07. කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මුලික සංකල්ප

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

07.03.00 – සමාවයවිකතාවය

කාබනික රසායනයේ මූලික සංකල්ප පාඩමේ කාබනික සංයෝගවල සමාවයවික පිලිබද විස්තරය මෙහි අඩංගු මේ

07.02.02 – කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණය II

කාබනික සං‍යෝග නාමකරණයේදී වැදගත් වන නීති රීති පිළිබඳව මෙහිදී හදාරනු ලැබේ.

07.02.01 – කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණය

කාබනික සංයෝග නාමකරණය පිළිබඳ IUPAC(International Union Of Pure And Applied Chemistry) නාමකරණය පිළිබඳ මෙහිදී හදාරනු ලැබේ.

07.01.00 – කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ එන විශේෂිත ඒකකයක් වන කාබනික රසායන විද්‍යාවට ප්‍රවේශයක් ලබා දීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.