08. හයිඩ්‍රෝකාබන හා හැලජනීකෘත හයිඩ්‍රෝකාබන

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

08.04.00 – ඇල්කිල් හේලයිඩ

ඇල්කිල් හේලයිඩ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය යටතේ තිබෙන කාබනික රසායනය පාඩමට අයත් කොටසකි. මේ කොටස අධ්‍යනය කිරීමෙන් ඇල්කිල් හේලයිඩවල ලක්ෂණ, ඇල්කිල් හේලයිඩවල ප්‍රතික්‍රියා සහ ඇල්කිල්හේලයිඩ නිපදවීම පිලිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැක.

08.02.00 – හයිඩ්‍රොකාබන (ඇල්කයින)

හයිඩ්‍රොකාබන පාඩමෙහි අන්තර්ගත වෙන ඇල්කයින පිලිබදව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ.

08.03.00 – බෙන්සීන්

බෙන්සීන් උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය යටතේ තිබෙන කාබනික රසායනය පාඩමට අයත් කොටසකි. මේ කොටස අධ්‍යනය කිරීමෙන් බෙන්සීන්වල ලක්ෂණ, බෙන්සීන්වල ප්‍රතික්‍රියා සහ බෙන්සීන්වල ‍යොමුකාරකතාව පිලිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැක.

08.01.00 – හයිඩ්‍රොකාබන (ඇල්කේන හා ඇල්කීන)

හයිඩ්‍රොකාබන පාඩමේ අන්තර්ගත වන ඇල්කේන හා ඇල්කීන සම්බන්දව මෙම කොටසින් අන්තර්ගත වේ
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.