10. නයිට්‍රජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

10.01.00 – ඇමීන , ඇනිලීන් , බෙන්සීන් ඩයසෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්

නයිට්‍රජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග පාඩමේ ඇමීන ඇනිලින් හා ඩයසෝනියම් ලවණ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මෙහි අඩංගු වේ
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.