11. චාලක රසායනය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

11.04.00 – අර්ධ ජීව කාලය / අර්ධ ආයු කාලය සහ චාලක රසායනය සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

උසස් පෙල රසායන විද්‍යාව යටතේ ඇති අර්ධ ආයු කාලය හා ප්‍රතික්‍රියවක පෙල හා පෙල ආශ්‍රිත ප්‍රස්ථාර ආදිය මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

11.03.00 – ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණය හා ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය

චාලක රාසායනයෙ එන ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ,ප්‍රතික්‍රියාවක පෙළ,ශීඝ්‍රතාව,ශීඝ්‍රතා ප්‍රකාශන,ශීඝ්‍රතා ප්‍රස්තාර ආදිය මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

11.02.00 – ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමට සැපිරිය යුතු අවශ්‍යතා

රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමට අවශ්‍යතා , බලපාන සාදක , උත්පේරකවල ක්‍රියාව , සක්‍රියන සන්ක්‍රීර්ණ ආදිය මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

11.01.00 -චාලක රසායනය හැඳින්වීම

උසස් පෙළ රසායන විද්යාව යටතේ ඇති චාලක රසායනයේ මූලික හැදින්වීම,ප්‍රතික්‍රිය ශිඝ්‍රතාවයේ මූලික හැදින්වීම,ප්‍රතික්‍රියාවක පෙල ආදිය මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.