13. විද්‍යුත් රසායනය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

13.04 විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය මූලද්‍රව්‍යවල ජලීය ද්‍රාවණයේදී ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව වැඩිවන පිළිවෙලට රසායනික ශ්‍රේණිය පිළියෙල කර ඇත. එය ඒ සඳහා Hට සාපේක්ෂව විභවය සලකා...

13.03 – විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ

ධාරාවක් ලබාගත හැකි වන පරිදි අර්ධ කෝෂ 2ක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් රසායනික කෝෂයක් ලැබේ.

13.02 – සමතුලිතතාවේ පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. 1)ලෝහ - ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෝහයක අයන ද්‍රාවණය තුළ එම ලෝහයම අර්ධ වශයෙන් ගිල්වීමෙන් සාදාගන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකි . a) Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩය - Cu(s)|Cu2+(aq) Cu2+  ද්‍රාවණය...

13.01 – විද්‍යුත් රසායනය

පාඩමේ සටහන Download කරගන්න. ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය ජලයේ දී සම්පූර්ණයෙන්ම අයන වලට වෙන් වේ. උදා :      ප්‍රබල අම්ල -        HCl , HNO3 , H2SO4             ප්‍රබල භෂ්ම...
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.