01.05.01.දෛශික නිරූපණය සහ සම්ප්‍රයුක්තය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.05.01 – දෛශික නිරූපණය සහ සම්ප්‍රයුක්තය

දෛශිකයක අර්ථ දැක්වීම , දෛශිකයක් ජ්‍යාමිතික නිරූපණය කිරීම, දෛශික ආකලනය සඳහා වන සමාන්තරාස්‍ර නියමය, ත්‍රිකෝණ නියමය මෙහිදී අධ්‍යනය කරමු.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.