01.05.02.දෛශික විභේදනය හා ඒකතල දෛශික පද්ධති

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.05.02 – දෛශික විභේදනය හා ඒකතල දෛශික පද්ධති

දෛශිකයක් තවත් දෛශික දෙකකට වෙන් කිරීම හා දෛශික පද්ධතියක සම්ප්‍රයුක්ත දෛශිකය සෙවීම පිළිබඳව සොයා බලමු.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.