01.02.භෞතික රාශි හා ඒකක

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.02.00 – භෞතික රාශි හා ඒකක

භෞතික රාශිවල ලාක්ෂණික, භෞතිකරාශීන් වර්ග කිරීම, අන්තර්ජාතිකව සම්මත ඒකක හා එම ක්‍රමවල භාවිත පිළිබඳව අධ්‍යනය කරමු.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.