01.03.මාන

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.03.00 – මාන හඳුනාගනිමු

කිසියම් භෞතික රාශියක් දිග,ස්කන්ධය,කාලය යනාදී මූලික භෞතික රාශීන් සමඟ ගණිතමය වශයෙන් ඇති සම්බන්ධතාව මෙහිදී අධ්‍යනය කරමු.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.