01.04.04.ගෝල මානය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.04.04 – ගෝල මානය

විශේෂයෙන්ම උත්තල හා අවතල ගෝලීය පෘෂ්ඨවල වක්‍රතා අරයන් මැනීමටත් මීට අමතරව සිදුරුවල ගැඹුර, දණ්ඩක ප්‍රසාරණය, කම්බියක විතතිය මැනීමට ගෝලමානය යොදා ගන්නා ආකාරය මෙහිදී සලකා බලයි.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.