01.04.05.චල අන්වීක්ෂය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.04.05 – චල අන්වීක්ෂය

චල අන්වීක්ෂය මඟින් මිනුම් ලබාගැනීම හා එමගින් ඇතිවන දෝෂ හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.