01.04.01.පාඩම හැඳින්වීම සහ දෝෂ හඳුනා ගැනීම

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.04.01 – මිනුම් උපකරණවල මූලධර්ම

පාඩම හැඳින්වීම සහ දෝෂ හඳුනා ගැනීම. උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය යටතේ නොයෙක් ආකාරයේ මිනුම් ලබාගැනීම,ඒ සදහා භාවිතා වන උපකරණ හදුනාගැනීම සහ එහිදී සිදුවන දෝෂ හදුනාගැනීම ආදී කරුණු මෙම කොටසේදී සාකච්චා කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.