01.04.03.මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.04.03 – මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය

කම්බියක හරස්කඩ විශ්කම්භය, තුනී තහඩුවක ඝනකම, අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම වැනි මිනුම් ලබාගැනීමට මෙය භාවිතා කරන ආකාරයත් එහි එක් එක් කොටසේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් මෙහිදී සලකා බැලේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.