01.04.02.වර්නියර් කැලිපරය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.04.02 – වර්නියර් කැලිපරය

දිග මැනීම සදහා භාවිතා වන උපකරණයක් අතර මෙහි කුඩාම මිනුම,මූලාංක දෝෂ සහ ඒවා සදහා සිදුකරනු ලබන ශෝධන ඇතුළුව මිනුම් ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබදව සාකච්චා කරනු ලැබේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.