01.04.06.වෙනත් මිනුම් උපකරණ වර්ග

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

01.04.06 – වෙනත් මිනුම් උපකරණ වර්ග

උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයයේදී යොදා ගන්නා අමතර නමුත් වැදගත් මිනුම් උපකරණ සහ ඒවායේ මූලධර්ම, සිදුවිය හැකි දෝෂ වර්ග පිළිබඳව මෙහිදී හඳුනා ගනිමු.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.