අවස්ථිතිය හා ආවේගය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.03.01 – අවස්ථිතිය හා ආවේගය

මෙම කොටසේදී යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යටතේ ඇති අවස්ථිතිය හා ආවේගය යන කොටස් පිළිබදව අධ්‍යනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.