කාර්යය, ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

2.5 – කාර්යය, ශක්තිය හා ක්ෂමතාව

කාර්යය, ශක්තිය සහ ක්ෂමතාව භෞතික විද්‍යාවේ වැඩිපුරම භාවිතා වන පද වේ. මේ පිළිබද අධ්‍යනයක් මෙම පාඩමෙදී සිදු කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.