තරල ගති විද්‍යාව

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.08 – තරල ගති විද්‍යාව

බ'නුලි සමීකරණය, එහි යෙදීම්, තරල ගති විද්‍යාවෙන් පැහැදිලි කෙරෙන භෞතික සංසිද්ධි ගැන මෙම පාඩමේදී ඉගෙන ගත හැක
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.