ද්‍රවස්තිථි විද්‍යාව

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.07.04 – ද්‍රවස්තිථි විද්‍යාව- ඉපිලීම

ඉපිලීම, ඉපිලුම් නියමය, ද්‍රවමානය, බර එල්වූ කැකෑරුම් නලයක් භාවිතයෙන් ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය සෙවීම යනාදී කරනු ඔබට මෙම පාඩමේදී ඉගන ගත හැක.

02.07.03 -උඩුකුරු තෙරපුම

මෙම කොටස යටතේ හෞතික විද්‍යාව විශයේ 2 වන පාඩම වන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ අඩංගු උඩුකුරු තෙරපුම පිලිබඳ අධ්‍යනය කෙරේ.

02.07.02 – පීඩන සම්ප්‍රේෂණය

මෙම කොටස යටතේ හෞතික විද්‍යාව විශයේ 2 වන පාඩම වන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ අඩංගු පීඩන සම්ප්‍රේෂණය පිලිබඳ අධ්‍යනය කෙරේ.

02.07.01 – ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව

මෙම කොටස යටතේ හෞතික විද්‍යාව විශයේ 2 වන පාඩම වන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ, ද්‍රවස්ථිතිය කොටසේ අඩංගු ඝනත්වය, සාපේක්ෂ ඝනත්වය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ දෙකක් වන U - නලය හා හෙයාර් උපකරණය අධ්‍යනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.