නිව්ටන් නියම සහ ඒවායේ යෙදීම්

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.03.02 – නිව්ටන් නියම සහ ඒවායේ යෙදීම්

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමේ අඩංගු නිව්ටන් නියම සහ ඒවායේ යෙදීම්කොටස පිළිබදව මෙම කොටසේ අධ්‍යනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.