බල සමතුලිතතාවය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

2.4 – බල සමතුලිතතාවය

බලයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ඉතා මූලික සංකල්පයක් වන්නේ සමතුලිතතාවය හෝ සමබරතාවය පිළිබඳ අදහසයි.මේ පිළිබද පැහැදිලි කිරීමක් මෙම පාඩමේදී සිදු කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.