රේඛිය ගම්‍යතාව සහ රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.03.04 රේඛිය ගම්‍යතාව සහ රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය

රේඛිය ගම්‍යතාව උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයෙහි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමට අයත් කොටසකි. රේඛිය ගම්‍යතාව සහ රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය පිලිබද හැදින්වීමක් මෙම පාඩම මගින් සිදුකරයි.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.