රේඛීය චලිතය

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

02.01.01 රේඛීය චලිතය, චලිත සමීකරණ

රේඛීය චලිතය, චලිත සමීකරණ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයෙහි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමට අයත් කොටසකි. රේඛීය චලිතය, චලිත සමීකරණ පිලිබද හැදින්වීමක් මෙම පාඩම මගින් සිදුකරයි.

01.01.01 – සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය

මෙම කොටසේදී යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යටතේ ඇති සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය යන කොටස් පිළිබදව අධ්‍යනය කෙරේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.