වෘත්ත චලිතය (කෝණාකාර චලිතය)

මෙම කොටසේ සියලුම පාඩම්.

ඉක්මනින් හෝ පමාවී හෝ දිනන මිනිසා වන්නේ තමාට හැකි යැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසාය

2.6 – වෘත්ත චලිතය හා භ්‍රමණ චලිතය

වෘත්තාකාර චලිතය යනු යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩම යටතේ ඇති අනු කොටසකි. මෙහිදී වස්තුවක් බාහිර අක්ෂයක් වටා වෘත්තාකාර මාර්ගයක සිදූකරනු ලබන චලිතය පිළිබද අධ්‍යනය කරනු ලැබේ.
Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Send us a private message.
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.