ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත

0
87

\Theta කෝණයට සාපේක්ෂව පාද සැලකීමෙන්,

අභ්‍යාසය 1

ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක යම් කෝණයක sin අගය එහි සම්මුඛ පාදයේ දිග හා කර්ණයේ දිග අතර අනුපාතයයි.

අභ්‍යාසය 2

ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක යම් කෝණයක cos අගය එහි බද්ධ පාදයේ දිග හා කර්ණයේ දිග අතර අනුපාතයයි

අභ්‍යාසය 3

ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක යම් කෝණයක tan අගය එහි සම්මුඛ පාදයේ දිග හා බද්ධ පාදයේ දිග අතර අනුපාතයයි.

අභ්‍යාසය 4

අභ්‍යාසය 5

1.

2.

sin\Theta = \frac{3}{5} නම් tan\Theta සොයන්න.

3.

tan\Theta =

tan\alpha =

4.

රූපයේ දී ඇති මිනුම් ඇසුරින්

Sin300

Cos300

හි අගය සොයන්න.

පිලිතුරු

අභ්‍යාසය 1

AB,BC,AC

BC,AB,AC

AB,AC,BC

AC,AB,BC

AC,AB,BC

අභ්‍යාසය 2

PR,PQ,PR/QP

YZ,XY,YZ/XY

QR,PR,QR/PR

XZ,YZ,XZ/YZ

LM,KM,LM/KM

අභ්‍යාසය 3

QR,PR,QR/PR

SU,ST,SU/ST

KL,KM,KL/KM

XZ,YZ,XZ/YZ

PV,VW,PV/VW

අභ්‍යාසය 4

QR,PR,QR/PR

KM,LM,KM/LM

QR,PQ,QR/PQ

XZ,XY,XZ/XY

AB,AC,AB/AC

අභ්‍යාසය 5

1.

2.

(PC) =  ( PQ)2 + ( QC)2

25      =     9       +  ( QC)2

16      =    ( QC )2

4 cm  =     QC

 3.

 4.

ත්‍රිකෝණමිති‍ය 01

ත්‍රිකෝණමිති‍ය 02

ත්‍රිකෝණමිති‍ය 04

ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන්නේ මෙතනටයි.

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.